intro-foto

In mijn laatste blog schreef ik over de aanstaande wetswijziging om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen. Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2023 door de Tweede Kamer aangenomen.
Op 7 februari 2023 is het ook door de Eerste Kamer aangenomen. Er wordt hard gewerkt om de wetswijziging per 1 juli 2023 in te laten gaan. Mogelijk zal de wet op 1 januari 2024 inwerkingtreden.

De wijzigingen in de wet hebben grote impact op het proces van schuldhulpverlening, zowel minnelijk als wettelijk. Hieronder zal ik de wijzigingen toelichten.

De standaard looptijd van de Wsnp wordt verkort naar 1,5 jaar

Op dit moment duurt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in de basis 3 jaar. Deze termijn wordt gehalveerd. De standaardlooptijd van een schuldsanering wordt 1,5 jaar. De rechter-commissaris (toezichthouder Wsnp traject) heeft wel de mogelijkheid om de termijn te verlengen tot maximaal vijf jaar. Dit is nu ook het geval.

De Wsnp-termijn begint nu te lopen vanaf eerste dag aflossing in Msnp

Indien voorafgaand aan het Wsnp-traject aflossingen zijn gedaan in een minnelijke schuldregeling (Msnp), dan zal de Wsnp-termijn beginnen te lopen vanaf het moment van die eerste aflossing. Indien een rechtstreeks Wsnp-verzoek wordt gedaan, dan start de Wsnp op de dag van uitspraak.

Meer duidelijkheid over direct Wsnp-verzoek

In het verzoek Wsnp dient de schuldhulpverlener een verklaring ex. artikel 285 Faillissementswet af te geven. Het betreft een verklaring over het beëindigen van het minnelijk traject. In sommige situaties is er geen minnelijk traject gevolgd, omdat wordt gekozen voor een rechtstreeks Wsnp-verzoek. In de nieuwe wet wordt het artikel aangevuld om duidelijk te maken in welke gevallen een rechtstreeks Wsnp-verzoek kan worden gedaan. De nieuwe wet wordt aangevuld met de volgende tekst: “Als aannemelijk is dat onvoldoende aflossingsmogelijkheden bij de schuldenaar of andere omstandigheden het onmogelijk maken om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen, hoeft voor afgifte van deze verklaring niet eerst een poging te zijn gedaan om tot een dergelijke regeling te komen.” Voorbeelden van de andere omstandigheden kunnen zijn dat schuldeisers vooraf niet instemmen met een regeling, de schulden onduidelijk zijn door bijvoorbeeld dakloosheid of echtscheiding, of er een onverdeelde woning is.

Termijn goede trouw van 5 naar 3 jaar

In mijn vorige blog heb ik hierover geschreven. Bij toelating tot de Wsnp toetst de rechter of iemand “te goeder trouw” is geweest ten aanzien van het onbetaald laten van de schulden. Op dit moment kijkt de rechter vijf jaar terug. De wetswijziging verkort de termijn naar 3 jaar.

De tienjaarstermijn wordt volledig geschrapt

Ook hierover schreef ik in mijn vorige blog. Er komt een tweede kans voor mensen die al eerder in de Wsnp hebben gezeten en opnieuw een Wsnp-verzoek willen doen.

Hoe nu verder?

De wetswijziging gaat per 1 juli 2023 of per 1 januari 2024 in. Als het aan Minister Carola Schouten ligt per 1 juli 2023.

Ben je beschermingsbewindvoerder, werkgever of heb je zelf schulden? Neem contact met mij op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen. Ik kijk graag naar de mogelijkheden voor een schuldenvrije toekomst. Want iedereen verdient een schuldenvrije toekomst. Dit doe ik met een persoonlijke aanpak, betrokkenheid en twintig jaar ervaring.

 

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

foto-teamlid

Meer weten?
Marjolein Gresnigt helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
m.gresnigt@robersadvocaten.nl