In de op 2 augustus 2019 vastgestelde Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (richtlijn (EU) 2019/1158) is bepaald dat ouderschapsverlof ten minste twee maanden betaald moet zijn. Dit betekent dat de Nederlandse wet moet worden aangepast.

De Eerste Kamer heeft daarom dinsdag 12 oktober 2021 ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). De wet gaat op 2 augustus 2022 in en regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind. De wet geldt ook in geval van adoptie- of pleegouderschap.

Op dit moment hebben ouders tot het kind acht jaar oud is, recht op onbetaald ouderschapsverlof. Alleen als in een cao of binnen het bedrijf andere afspraken hierover zijn gemaakt, krijgen werknemers het verlof (gedeeltelijk) doorbetaald. De totale duur van het verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van je werkweek. Met het wetsvoorstel is dus sprake van 9 weken (gedeeltelijk) betaald verlof en 17 weken onbetaald verlof.

9 weken betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind

Vanaf 2 augustus 2022 worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor 9 van de 26 weken gedeeltelijk doorbetaald. Deze 9 weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en de 6 weken geboorteverlof voor de partner. Voorwaarde is wel dat het verlof in het eerste levensjaar wordt opgenomen. Ouderschapsverlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Deze kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dan onbetaald. De regeling omtrent het (deels) betaalde ouderschapsverlof wordt straks ook in de Wet Arbeid en Zorg (Wazo) vastgelegd.

Betaald ouderschapsverlof bij kinderen die al geboren zijn vóór de invoering van de wet

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werknemer zijn en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsuur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Aanvraag bij het UWV

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag indienen voor een uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. De aanvraag kan pas worden ingediend nadat het verlof is genoten, dit om te voorkomen dat ouders eerst een uitkering ontvangen en later toch geen of minder verlof genieten dan gepland. De uitkering dient binnen 3 maanden na het einde van het recht op de uitkering te worden aangevraagd (dus binnen 15 maanden na de geboorte van het kind).

Hoogte uitkering

De hoogte van de uitkering is gelijk aan 50% van het (maximum) dagloon van de werknemer. De motie waarin de regering werd opgeroepen om het doorbetalingspercentage te verhogen naar 70% werd ook door de Eerste Kamer aangenomen. Er bestaat nu een mogelijkheid voor een nieuw kabinet om het uitkeringspercentage vóór de datum van inwerkingtreding (te weten: 2 augustus 2022) bij koninklijk besluit te verhogen tot 70%. Het is afwachten of het toekomstige kabinet dit wenselijk acht en hiertoe de financiële mogelijkheden heeft.

Helaas voor de ZZP’ers geldt de wet alleen voor werknemers en niet voor zelfstandige ondernemers.

 

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten. 

 

foto-teamlid

Meer weten?
Renate Kroeze helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
r.kroeze@robersadvocaten.nl