In 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. In het arrest van 11 oktober 2019 (Fraanje/Alukon) is geoordeeld dat de schuldenaar, in dat geval een onderaannemer, in verzuim kan komen als deze niet of niet goed reageert op het verzoek van de schuldeiser, de hoofdaannemer, om binnen een korte termijn van 5 dagen de toezegging te doen dat bepaalde fouten binnen een bepaalde termijn zullen worden hersteld. Het gaat hier om een zogenaamde getrapte ingebrekestelling. Verzuim van de onderaannemer heeft nadelige gevolgen. De opdrachtgever kan dan schadevergoeding vorderen of de overeenkomst ontbinden.

Een getrapte ingebrekestelling bevat een termijn voor de onderaannemer waarbinnen die onderaannemer de toezegging moet doen om bepaalde gebreken te herstellen en anderzijds een termijn voor die onderaannemer waarbinnen die gebreken dan daadwerkelijk moeten zijn hersteld.

De Hoge Raad oordeelde dat de omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat het verzuim van de onderaannemer intreedt als deze niet of niet toereikend reageert op die getrapte ingebrekestelling.

Nadat de Hoge Raad het eerdere arrest van het gerechtshof vernietigde werd de zaak verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit gerechtshof heeft op 31 augustus 2021 uitspraak gedaan.Het gerechtshof heeft de zaak, met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad, beoordeeld. Het gerechtshof oordeelt dat de hoofdaannemer een termijn van vijf dagen mocht stellen waarbinnen de onderaannemer moest verklaren dat hij alsnog bepaalde profielen zou aanbrengen en die vervolgens ook binnen drie weken zou plaatsen. De onderaannemer heeft niet correct op deze getrapte ingebrekestelling gereageerd, waardoor de onderaannemer in verzuim is komen te verkeren.

Uit het arrest van de Hoge Raad en de beoordeling van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dus dat het voor een hoofdaannemer nuttig kan zijn om, als een onderaannemer fouten maakt, een getrapte ingebrekestelling te sturen. Binnen een korte termijn kan van de onderaannemer verlangd worden dat hij toezegt om binnen een bepaalde termijn gebreken te verhelpen. Reageert de onderaannemer niet correct binnen die korte termijn over het herstel, dan kan dat tot verzuim van de onderaannemer leiden.

Aandachtspunten voor praktijk

Voor een hoofdaannemer die tevens met coördinatie belast is kan een getrapte ingebrekestelling uitkomst bieden. Immers, fouten kunnen voor vertraging zorgen en wegens vertraging kunnen boetes verschuldigd zijn. In het geval van fouten kan de onderaannemer een korte maar redelijke termijn gesteld worden waarbinnen de onderaannemer dient te reageren met betrekking tot herstel van fouten (op een later moment).

Anderzijds betekent de ontvangst van een getrapte ingebrekestelling dat een (onder)aannemer goed moet opletten. Wordt er niet of niet correct gereageerd binnen de gestelde termijn(en) over het herstel van bepaalde gebreken die later opgelost zullen moeten zijn, dan komt de aannemer dus snel in verzuim te verkeren, met alle nadelige gevolgen van dien zoals een schadevergoedingsvordering of ontbinding van de overeenkomst.

Ook buiten het bouwrecht is de getrapte ingebrekestelling overigens te gebruiken.

Voor vragen over deze problematiek kunt u contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens zijn te vinden op https://www.robersadvocaten.nl/team/gerrit-beekman/.

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

foto-teamlid

Meer weten?
Gerrit Beekman helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
g.beekman@robersadvocaten.nl