De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is wederom uitgesteld. De inwerkingtreding hiervan, die is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, staat nu gepland voor 1 januari 2023.

Kwaliteitsborging

 De Wkb beoogt de kwaliteit van een bouwwerk en het toezicht tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te verbeteren. Volgens deze wet zijn er drie gevolgklassen waarvoor kwaliteitsborging gaat gelden. Allereerst treedt de wet voor gevolgklasse 1 in werking. Hierbij valt te denken aan woningen en bedrijfsgebouwen die eenvoudig van aard zijn. Zijn de gevolgen ernstiger wanneer fouten worden gemaakt, dan gelden zwaardere eisen. Hiervan kan sprake zijn bij de gevolgklassen 2 en 3, waarbinnen omvangrijkere bouwwerken vallen.

De Wkb gaat dus eerst gelden voor gevolgklasse 1, bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en die niet bouwbesluittoetsvrij zijn.  Volgens de Wkb moet in dat geval een opleverdossier aangelegd worden. Daarnaast treden gewijzigde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in werking, die tot gevolg hebben dat de aansprakelijkheid van de aannemer verruimd wordt voor gebreken die worden ontdekt na oplevering van het bouwwerk en die een verzwaring van de waarschuwingsplicht van de aannemer met zich mee brengen.

Opleverdossier

Volgens de oorspronkelijke ontwerpwetgeving zou het artikel dat het opleverdossier regelt onmiddellijk in werking treden. Dat zou betekenen dat ook voor aannemingsovereenkomsten die op dat moment zouden worden uitgevoerd een opleverdossier zou moeten worden aangelegd. Overgangsrecht was voor dit artikel niet geschreven. Onlangs is duidelijk geworden dat alsnog overgangsrecht zal worden gemaakt. Met dit aan deze wetgeving te koppelen overgangsrecht wordt beoogd dat het opleverdossier niet hoeft te worden aangelegd voor overeenkomsten die zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van dit artikel.

De regels met betrekking tot het opleverdossier komen in het Burgerlijk Wetboek terecht. Volgens het desbetreffende artikel moet de aannemer gegevens en bescheiden in dat dossier houden waardoor volledig inzicht in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer wordt verkregen. Dat gaat dan, in ieder geval, om tekeningen en berekeningen met betrekking tot het bouwwerk en de installaties. Ook betreft dat gegevens met betrekking tot het gebruik en het onderhoud.

Er is de laatste tijd nogal eens sprake geweest van uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wkb. Nu wordt gekoerst op 1 januari 2023. Het is afwachten of die datum gehaald zal worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd.

foto-teamlid

Meer weten?
Gerrit Beekman helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
g.beekman@robersadvocaten.nl