Vrijdag 1 maart 2024 heeft de Ministerraad ingestemd met het Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding. Middels dit wetsvoorstel wordt het concurrentiebeding toch wel drastisch gewijzigd, althans aangescherpt. Het wetsvoorstel is maandag 4 maart 2024 ter internetconsultatie aangeboden. Er is dus nu nog geen sprake van een daadwerkelijke wetswijziging en iedereen mag op dit voorstel reageren.

Daarbij zijn een aantal wijzigingen, althans de voorlopige contouren daarvan, opvallend:

  1. Duur: Een concurrentiebeding mag maximaal 12 maanden duren, op straffe van nietigheid;
  2. Geografische reikwijdte: Er worden beperkingen gesteld aan de geografische reikwijdte van een dergelijk beding. Dus je moet in het beding melden voor welk gebied of welke stad het beding zal gelden;
  3. Motivering: Elk concurrentiebeding zal moeten worden gemotiveerd. Dat geldt dus nu al voor een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat zal in de toekomst dus ook gaan gelden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, op straffe van nietigheid;
  4. Vergoeding: Een verplichte vergoeding van 50% van het maandsalaris voor elke maand dat de werknemer aan het beding wordt gehouden bij een beroep door de werkgever op het concurrentiebeding. Deze vergoeding moet vooruit worden betaald. Laat de werkgever dat na, dan geldt het beding dus niet;

Dit wetsvoorstel geldt volgens de Memorie van Toelichting niet alleen voor concurrentiebedingen, maar ook nadrukkelijk voor relatiebedingen (en onder omstandigheden antironselbedingen), maar niet op geheimhoudingsbedingen.

Het wetsvoorstel roept uiteraard ook nog wel de nodige vragen op. Aan iedereen de taak om deze vragen te stellen in het kader van de huidige internetconsultatie. Maar duidelijk is ook dat Wetgever paal en perk heeft willen stellen, althans de regels heeft willen aanscherpen voor dergelijke bedingen, welke immers haaks staan op de vrije arbeidskeuze van een werknemer.

 

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht je naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot jouw eigen situatie, dan verneem ik dat graag.

foto-teamlid

Meer weten?
Renate Kroeze helpt u graag verder.


Telefoon 074 290 91 99
r.kroeze@robersadvocaten.nl