Algemeen
Robers advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn een overeenkomst die u met Robers advocaten sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de cliënten van Robers advocaten en van derden. In alle andere gevallen vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wettelijke verplichting tot identificatie
Robers advocaten is wettelijk verplicht om de identiteit van de cliënten vast te stellen. Cliënten moeten zich dan ook identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs. Wij controleren de geldigheidsduur van identiteitsbewijs, het kaartnummer en de geboortedatum. In bepaalde gevallen, indien de wet ons hiertoe verplicht (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of de Wet op de Rechtsbijstand), noteren wij ook het BSN of maken wij een kopie van identiteitsbewijs dat we vervolgens opslaan in ons dossier.

Persoonsgegevens delen met derden
Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden indien de wet ons hiertoe verplicht of indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan toezenden van (digitale) documenten/stukken (waarin persoonsgegevens staan) aan de volgende partijen: rechterlijke instanties of daarmee gelijk te stellen instanties (zoals arbiters, geschillencommissies of UWV), wederpartijen, deurwaarders, medisch adviseurs, financieel adviseurs of andere bij zaak betrokken derden zoals mediators. Verder verstrekken wij in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

Beveiliging Persoonsgegevens
Robers advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en gebruikt, rekening houdend met de stand van de techniek, applicaties en systemen die zijn beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Robers advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u doen via het e-mailadres info@robersadvocaten.nl. De gevraagde inzage of wijziging zal zo spoedig mogelijk na het verzoek worden verschaft/doorgevoerd. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Robers advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Links
De website van Robers advocaten bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookies
Om het gebruiksgemak van de website(s) van Robers advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van ons kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt  het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Wijziging privacy statement
Robers advocaten kan wijzigingen in dit privacy statement aanbrengen. De meest recente versie wordt steeds gepubliceerd op www.robersadvocaten.nl.

Vragen / contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacybeleid, neem dan contact met ons op.