intro-foto

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle opdrachten die worden aanvaard door of namens Robers Advocaten en op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Robers Advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval waarbij een opdracht door een bepaalde persoon moet worden uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval een opdracht aan twee of meer personen verstrekt) van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en vennoten van Robers Advocaten, de bestuurders van die vennoten en alle personen die voor Robers Advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als vennoot, werknemer, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.

 

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Robers Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.

 

Indien in verband met een aan Robers Advocaten verstrekte opdracht derden dienen te worden ingeschakeld, zal Robers Advocaten, waar mogelijk, vooraf overleggen met opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Robers Advocaten heeft het recht aansprakelijkheidsbeperkingen van dergelijke derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

 

Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Robers Advocaten steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Robers Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval krachtens de verzekeringspolis voor rekening van Robers Advocaten komt.

 

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Robers Advocaten voor die schade.

 

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Robers Advocaten, vrijwaart opdrachtgever Robers Advocaten tegen alle vorderingen die een derde op enig tijdstip op Robers Advocaten mocht hebben in verband met de opdracht verstrekt aan Robers Advocaten door opdrachtgever, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Robers Advocaten lijdt of maakt in relatie tot een dergelijke vordering.

 

Robers Advocaten is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik of het niet deugdelijk functioneren van (elektronische) apparatuur of software.

 

 

Robers Advocaten is op grond van geldende wetgeving (o.a. Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) verplicht om de identiteit van opdrachtgever en zijn uiteindelijke belanghebbende vast te stellen en ongebruikelijke transacties te melden. Opdrachtgever dient alle daarvoor benodigde informatie aan Robers Advocaten ter beschikking te stellen. Robers Advocaten is bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat de gevraagde informatie is ontvangen.

 

Opdrachtgever is aan Robers Advocaten honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Robers Advocaten worden vastgesteld. Robers Advocaten is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te vragen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. Deze worden aan het eind van de opdracht of tussentijds verrekend. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).

 

Facturering door Robers Advocaten gebeurt maandelijks, tenzij anders overeengekomen. Declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Robers Advocaten het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum. Daarnaast is Robers Advocaten alsdan gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten totdat de betalingsverplichtingen volledig zijn voldaan. Robers Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die dientengevolge ontstaat.

 

Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst van opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. Opdrachtgever dient bij een opzegging ten minste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht door Robers Advocaten.

 

Robers Advocaten hanteert een interne klachtenprocedure. De inhoud van de regeling is te downloaden via onze website. Voorts is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing op de dienstverlening van Robers Advocaten. Alle geschillen met betrekking tot onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, die niet in der minne kunnen worden geregeld, worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Robers Advocaten om zich (naar haar keuze) tot de gewone rechter te wenden, indien het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Voor meer informatie over de Geschillenregeling, zie www.degeschillencommissie.nl. In geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, wordt dat geschil in eerste instantie beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo of Enschede.