Berichten in oktober

De kosten van meerwerk

8 oktober, 2018 | geen reacties

De kosten van meerwerk

In de bouwpraktijk ontstaat regelmatig discussie over de vraag of de opdrachtgever een bedrag aan de aannemer verschuldigd is voor meerwerk.

Wat is meerwerk?

Meerwerk is een prestatie van de aannemer buiten het overeengekomen werk, waarvoor de aannemer recht heeft op bijbetaling. Minderwerk is het niet uitvoeren van een deel van het overeengekomen werk.

In de UAV 2012, de Uniforme Administratieve Voorwaarden die veel aannemingsovereenkomsten beheersen, is een regeling opgenomen voor de verrekening van meer- en minderwerk in paragraaf 35. Ook andere algemene voorwaarden die in de bouw gehanteerd worden bevatten bepalingen over meer- en minderwerk. Daarop ga ik in deze blog niet verder in.

Meerwerk in het Burgerlijk Wetboek

In de wet is in artikel 7:755 BW bepaald dat als de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst de aannemer daarvoor slechts dan recht heeft op een betaling als hij de opdrachtgever heeft gewezen op de noodzaak van de prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak van een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

In procedures speelt dit artikel nog wel eens een rol.

De achtergrond van de bepaling is dat de rechter een redelijke uitkomst kan vaststellen. Enerzijds houdt de rechter rekening met de deskundigheid van de aannemer, die in veel gevallen deskundiger is dan de opdrachtgever en dus moet waarschuwen voor (financiële) gevolgen van keuzes van de opdrachtgever. Aan de andere kant houdt de rechter rekening met de deskundigheid van de opdrachtgever, die mogelijk zodanig goed op de hoogte is van de bouwpraktijk dat hij zelf had moeten weten dat zijn keuzes tot een aanspraak van de aannemer op bijbetaling zouden leiden. In dit kader houdt de rechter ook rekening met de vraag of de opdrachtgever werd bijgestaan door adviseurs.

Toepassing artikel 7:755 BW door rechters en arbiters

De Raad van arbitrage voor de bouw past het artikel praktisch toe en beoordeelt of het de opdrachtgever duidelijk was dat de gewenste wijziging tot meerkosten zou leiden. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van adviseurs aan de zijde van de opdrachtgever (bijvoorbeeld bouwbegeleider of architect) of de eigen deskundigheid van de opdrachtgever.

Een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2013 zorgde voor vragen in de rechtspraktijk. Uit die uitspraak kon worden afgeleid dat de aannemer de opdrachtgever niet alleen moest waarschuwen voor de meerkosten, maar ook zo goed mogelijk moest informeren over de hoogte daarvan. Als die informatieplicht over de hoogte van de kosten de regel zou worden dan zou dat leiden tot meer inspanningen door de aannemer.

Die uitspraak heeft echter geen navolging gekregen. In uitspraken van rechters die daarna zijn gewezen komt die eis om de hoogte van de meerkosten inzichtelijk te maken niet meer terug.

Het lijkt er dus op dat rechters het voldoende vinden dat aannemers de opdrachtgever wijzen op de noodzaak van de prijsverhoging, zonder dat die kosten moeten worden begroot. Dat waarschuwen hoeft dus niet als het een deskundige opdrachtgever is of een opdrachtgever die wordt bijgestaan door een adviseur. In die gevallen moet de opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zichzelf begrijpen.

De norm in het burgerlijk wetboek geeft dus geen zwart-wit regel. Het kan voor de aannemer moeilijk zijn om in te schatten hoe deskundig een opdrachtgever is, zeker als deze niet wordt bijgestaan door adviseurs.

De aannemer kan het dan ook maar beter niet aan laten komen op een procedure waarin de vraag centraal staat of de opdrachtgever moet betalen voor meerwerk.

Als de aannemer en de opdrachtgever goed samenwerken en de uitvoering van het werk (en wijzigingen daarin) goed bespreken, ook wat de gevolgen van wijzigingen voor de prijs van het werk zijn, dan zou dit wetsartikel in de rechtspraktijk eigenlijk geen rol moeten spelen.

Deze blog bevat algemene informatie en is niet gericht op specifieke, individuele gevallen. De informatie uit deze blog kan dan ook niet als juridisch advies worden gekwalificeerd. Mocht u naar aanleiding van deze blog of in het algemeen vragen hebben met betrekking tot uw eigen specifieke situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.