Berichten in april

BREAKING NEWS: ASSCHER PAST WWZ AAN

21 april, 2016 | geen reacties

Minister Asscher heeft vanochtend in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet Werk en Zekerheid gepresenteerd. Het kabinet heeft hierover overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners. Het totale pakket met arbeidsmaatregelen is vanochtend naar de Tweede Kamer verzonden.

De belangrijkste voorstellen zijn:

Afwijking van de ketenbepaling bij cao: voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in de ketenbepaling bij cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes maanden.
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte: werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt door het UWV gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Klik hier voor het persbericht en hier voor de kamerbrief, hier voor de brief van de STAR en hier voor het rapport van de verkenner.

(Bron: VAAN bericht d.d. 21/4/2016)

 

GEWIJZIGDE BESTEMMING WINKELCOMPLEX

19 april, 2016 | geen reacties

290-BEDRIJFSRUIMTE HUURRECHT: GEWIJZIGDE BESTEMMING WINKELCOMPLEX: GEEN MOGELIJKHEDEN OM EEN HUUROVEREENKOMST TE VERNIETIGEN WEGENS DWALING EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN DAN WEL TE ONTBINDEN WEGENS TOEREKENBARE TEKORTKOMING

Huurster tekent in 2004 een intentieverklaring voor het huren van 4 units in een nog te ontwikkelen winkelcomplex. In 2009 wordt het winkelcomplex opgeleverd en worden 4 huurovereenkomsten gesloten, welke 1 juli 2009 als ingangsdatum hebben en voor 10 jaar worden aangegaan.

Eind december 2010 laat huurster verhuurder weten dat haar huurgenot ernstig wordt beperkt nu de naastgelegen winkelunits niet zijn verhuurd. Huurster meent allereerst dat zij op basis van hetgeen verhuurder ten tijde van het tot stand komen van de 4 huurovereenkomsten aan huurster heeft medegedeeld, ervan uit mocht gaan dat de naastgelegen units verhuurd zouden zijn. Ook is huurster van mening dat verhuurder onvoldoende inspanningen heeft verricht om de andere units te verhuren. Partijen raken in een impasse en huurster start een procedure. lees meer →

Hof van Justitie EU: vrije keuze van advocaat geldt ook voor niet-gerechtelijke administratieve procedure UWV

13 april, 2016 | geen reacties

In navolging van hetgeen de Hoge Raad reeds  in haar oordeel van 3 oktober 2014 vermoedde, oordeelt het Hof van Justitie EU dat ook de administratieve procedure bij het UWV onder de vrije keuze van rechtsbijstand van een verzekerde valt (art. 4:67 Wft). De stelling van de rechtsbijstandverlener dat de richtlijn bedoeld is voor administratieve zaken voor een (bestuurs)rechter en derhalve niet ‘gewone bestuurszaken’, wordt door het Hof niet gedeeld. Met andere woorden: een rechtsbijstandverzekerde heeft ook de vrije keuze van rechtsbijstand in ontslagprocedures bij het UWV, etc.

Wel brengt het Hof de nuancering uit het Sneller-arrest in herinnering: verzekeraars mogen – binnen zekere grenzen – voorwaarden stellen aan de inzet van advocaten/derden. Dat gebeurt ook reeds in de praktijk. Er worden bijvoorbeeld maximale vergoedingen geboden voor de externe ingeschakelde advocaat. Het meerdere komt alsdan voor rekening van de verzekerde zelf.