Berichten in december

Einde inzet payrollers bij de Rijksoverheid

22 december, 2015 | geen reacties

Op 1 november jl. is de circulaire ‘Toepassing Wet Werk & Zekerheid’ bij de Rijksoverheid in werking getreden. Op basis van deze circulaire mag payrolling na 1 mei 2016 niet meer voorkomen bij de Rijksoverheid. Bovendien is ook het oneigenlijk gebruik van tijdelijke aanstellingen en uitzendcontracten bij de Rijksoverheid niet meer toegestaan.

 

De grondgedachte blijft dat de inzet van flexibele contracten beperkt moet blijven tot daadwerkelijk tijdelijke werkzaamheden. Hierbij moet gedacht worden aan vervanging van ziek personeel. Structurele werkzaamheden moeten dus worden verricht op basis van een aanstelling tot ambtenaar.

 

De uitkomst van deze circulaire is bovendien dat payrollwerknemers, die structurele werkzaamheden verrichten, uiteraard ook door het Rijk in dienst moeten worden genomen. Dat geldt in ieder geval voor de payrollwerknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Het bovenstaande is naar mijn mening in lijn met uitspraken van minister Asscher over het nieuwe ontslagrecht, zoals dat vanaf 1 juli 2015 geldt. Het is de taak van werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen richting de mensen met tijdelijke contracten. De Rijksoverheid lijkt in ieder geval het goede voorbeeld te willen geven.

De transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid: bezint eer ge begint!

17 december, 2015 | geen reacties

Sinds 1 juli 2015 kennen wij, vanwege de invoering van de Wet Werk & Zekerheid, de zogenaamde transitievergoeding. Kort gezegd houdt dit in dat een ontslagvergoeding dient te worden voldaan bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, tenminste als deze arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd.

In dat kader geldt dat een transitievergoeding ook moet worden betaald door de werkgever als hij tot het einde van de arbeidsovereenkomst moet besluiten nadat een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is geweest. Dit stuit op veel weerstand en het leidt voor veel ondernemers tot extra kosten, waarmee geen rekening is gehouden.

Een veel toegepaste truc is inmiddels het “gewoon” in dienst houden van de zieke werknemer. Er ontstaat daardoor een soort slapend dienstverband. Deze truc is echter niet zonder risico’s. Zo heeft Minister Asscher laten weten dat het onbetaald in dienst houden van een werknemer om onder een transitievergoeding uit te komen niet getuigt van fatsoenlijk werkgeverschap. Nadere maatregelen achtte de minister echter niet nodig om deze praktijk te voorkomen, aangezien de werknemer uiteraard ook zelf om ontbinding kan verzoeken. Mocht de rechter in een dergelijk geval oordelen dat de werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, dan heeft de werknemer alsnog recht op de transitievergoeding, terwijl daarnaast ook nog aanspraak bestaat op een billijke vergoeding.

Dit geluid sijpelt ook door in de rechtspraak. Tegelijkertijd gaf de kantonrechter in Almere op 2 december jl. toch aan dat het enkel in stand houden van de arbeidsovereenkomst vanwege het niet willen betalen van een transitievergoeding weliswaar onfatsoenlijk was, maar niet was te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De door de werknemer gevorderde vergoedingen (transitievergoeding en billijke vergoeding) werden afgewezen.

Kortom, als werkgever dient u zich bewust te zijn van de risico’s van het toepassen van een dergelijke truc. Indien de rechter het handelen van de werkgever beschouwt als ernstig verwijtbaar, kan het zelfs leiden tot hogere kosten. Aan een werknemer kan dan – naast de transitievergoeding – ook een de billijke vergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen worden toegewezen, naast natuurlijk de kosten van de procedure.