Berichten in oktober

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel “Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden”

28 oktober, 2014 | geen reacties

De Tweede Kamer heeft op 14 oktober jl. met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher.

Met dit wetsvoorstel moet het combineren van werk en zorg gemakkelijker worden. Het wetsvoorstel heeft echter gevolgen voor uw personeelsbeleid en personeelsplanning, mocht een en ander daadwerkelijk wet worden.

Het wetsvoorstel werd al in 2011 ingediend. In 2014 werd het wetsvoorstel nog gewijzigd met onder andere een zogenaamd partnerverlof in aansluiting op het reeds bestaande wettelijke recht op kraamverlof.

Belangrijkste maatregelen in dit wetsvoorstel “Modernisering Regelingen voor verlof en arbeidstijden” zijn:

• Ouderschapsverlof
– Onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof voor vaders bij
de geboorte van het kind;
– Het laten vervallen van de eis dat de werknemer één jaar in dienst moet zijn bij werkgever;
– Het laten vervallen van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de wijze van het aanvragen van het ouderschapsverlof.

• Pleegzorg- en adoptieverlof
– Werknemer krijgt de mogelijkheid het verlof in overleg met de werkgever gespreid op te nemen (nu vier weken aaneengesloten);
– Verruiming van de opnametermijn van 18 naar 26 weken rond de opname van het kind;

• Flexibilisering van de opname van langdurend zorgverlof door het laten vervallen van de wettelijke beperkingen voor de wijze van aanvraag;

• Uitbreiding van de werkingssfeer van het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving

• Uitbreiding langdurig zorgverlof: noodzakelijke zorg in geval van ziekte en hulpbehoevendheid;

• Bevallingsverlof
– Uitbreiding van het bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na de geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (“couveusekinderen”);
– Overdracht van het bevallingsverlof naar vader in geval van overlijden moeder;

lees meer →

De zorgplicht van de verhuurder t.a.v. servicekosten

27 oktober, 2014 | geen reacties

Nog steeds staat in veel huurovereenkomsten, zowel voor bedrijfsruimte als voor woonruimte, opgenomen dat de verhuurder een bedrag bij de huurder in rekening mag brengen voor bijvoorbeeld energiekosten en/of servicekosten. De vraag die hierbij aan de orde is, is of en zo ja, in hoeverre de verhuurder de verplichting heeft tot beperking van die ten behoeve van de huurder gemaakte servicekosten.

In de Parlementaire Geschiedenis bij de totstandkoming van nu geldende regelgeving is daarover het volgende te lezen. De destijds zittende minister heeft geoordeeld dat omdat ten aanzien van huurovereenkomsten geldt dat verhuurder en huurder zich dienen te gedragen jegens elkaar in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid, rust op de verhuurder de plicht om, wanneer hij derden inschakelt bij de serviceverlening, toe te zien op de kosten van het kwaliteitsniveau. Met andere woorden, wanneer een huurder op grond van de huurovereenkomst verplicht is de door de verhuurder gemaakte servicekosten te betalen, dan heeft de huurder er belang bij dat onredelijke of onnodig hoge kosten worden vermeden.

Het gevolg hiervan is dat voor verhuurders met een dergelijke huurovereenkomst geldt dat zij er op zullen moeten toezien dat bijvoorbeeld geen onnodig duur contract met een energieleverancier in stand wordt gehouden (hetgeen in deze tijd waarin de aanbieders vaak met mooie aanbiedingen komen best lastig kan zijn) of dat een verouderde stookinstallatie tijdig vervangen wordt.

De beste manier om problemen op dit punt te voorkomen is het sluiten van huurovereenkomsten zonder levering van service door de verhuurder. De huurder dient zelf zijn energie en eventuele andere benodigde service in te kopen.