Berichten in oktober

OPNAME VAN BOETEBEDINGEN IN DE HUUROVEREENKOMST

11 oktober, 2013 | geen reacties

OPNAME VAN BOETEBEDINGEN IN DE HUUROVEREENKOMST

Steeds vaker worden in een huurovereenkomst boetebedingen opgenomen. Ook in de ‘standaard ROZ-modellen’ zijn deze geformuleerd. De vraag is echter of opname van een boetebeding in een huurovereenkomst wel het gewenste effect heeft?

Juridische achtergrond

Het boetebeding is opgenomen in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en geldt dan ook niet alleen in kwesties met betrekking tot het Huurrecht, maar in kwesties met een verbintenisrechtelijk karakter in zijn algemeenheid. Artikel 6:91 BW luidt: “Als boetebeding wordt aangeduid ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van de schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan”.

lees meer →

HUUROVEREENKOMST NAAR ZIJN AARD VAN KORTE DUUR

11 oktober, 2013 | 1 reactie

HUUROVEREENKOMST NAAR ZIJN AARD VAN KORTE DUUR

In een huurovereenkomst welke naar zijn aard van korte duur is, dient de ingebruikgeving van het gehuurde gericht te zijn op het kortstondig en bijzonder verblijfsrecht. Zoals het is in geval bij een woningbestand, waar gegevens in opgenomen zijn van personen die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling.

De kantonrechter in Eindhoven¹ is van mening dat het bijzondere karakter en het doel van de huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur bestaat uit de situatie dat personen uit het buitenland voor de tijd dat zij verbonden zijn aan een onderwijsinstelling gebruik maken van een huurwoning.  Indien deze personen zich na het genoten onderwijs permanent in Nederland willen vestigen, moeten zij vanuit de tijdelijke huurwoning op zoek gaan naar vervangende woonruimte. Bij aanvang van de huurovereenkomst doorkruisen zij immers het reguliere toewijzingssysteem.

lees meer →

AANVANG VERJARINGSTERMIJN VAN AFWIJKEND BEDING IN HUUROVEREENKOMST

11 oktober, 2013 | geen reacties

 

AANVANG VERJARINGSTERMIJN VAN AFWIJKEND BEDING IN HUUROVEREENKOMST

In de huurovereenkomst is door verhuurder een beding opgenomen waarin een nadere huurprijsaanpassing gedurende de eerste optieperiode wordt uitgesloten. Huurprijsaanpassing na tien jaar wordt daarmee uitgesloten.

Partijen hebben in de huurovereenkomst een afwijkend beding opgenomen voor wat betreft het aanpassen van de huurprijs. In het beding wordt overeengekomen dat de huurprijs ook na afloop van tien jaren niet aangepast mag worden. Een dergelijk beding wijkt af van artikel 7:303 lid 1 BW, hetgeen een dwingendrechtelijke bepaling is.

lees meer →